Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Siedem szkół na szóstkę - poprawa jakości kształcenia w powiecie bolesławieckim

 

Dokumenty projektu >>>
Aktualności z projektu >>>
Regulamin przyznawania stypendiów >>>​

Siedem szkół na szóstkę - poprawa jakości kształcenia w powiecie bolesławieckim

Zespół Szkół Mechanicznych uczestniczy w finansowanym ze środków UE „Siedem szkół na szóstkę - poprawa jakości kształcenia w powiecie bolesławieckim”.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów siedmiu zespołów szkół powiatu bolesławieckiego kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym zniwelowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, w terminie od 1 listopada 2018 do 31 sierpnia 2020 poprzez realizację następujących działań edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli:
1) szkolenia i doskonalenie nauczycieli;
2) zastosowanie metody eksperymentu w praktyce poprzez stworzenie w szkołach warunków do nauczania, zakup wyposażenia/pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych i matematycznych;
3) org. kółek zainteresowań dla uczniów uzdolnionych i zajęć wyrównawczych dla uczniów z problemami; wycieczki i wyjazdy naukowe do wyższych uczelni;
4) zakup wyposażenia: pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK, infrastruktury sieciowo-usługowej niezbędnej do realizacji programów nauczania;
5) programy stypendialne w wybranych szkołach;
6) doradztwo edukacyjno-zawodowe w wybranych szkołach;

W projekcie udział weźmie 70 uczniów ZSM. Przewiduje się również podwyższanie kwalifikacji dla 10 nauczycieli.

Łącznie objętych zostanie 1390 uczniów siedmiu szkół, w tym 730 kobiet. Każda osoba zostanie objęta co najmniej jedną formą wsparcia. W większości jeden uczeń będzie uczestniczył w więcej niż jednej formie zajęć. W liczbie uczniów objętych działaniami, uwzględniono nabór w roku szkolnym 2019/2020, co oznacza przeprowadzenie ponownej rekrutacji do projektu dla nowych uczniów. Działania w projekcie uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów i nauczycieli. W projekcie będzie przestrzegana zasada niedyskryminacji, w tym ze wzgl. na niepełnosprawność. Umożliwimy wszystkim osobom bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną, miejsce zamieszkania – pełne uczestnictwo we wszystkich działaniach na jednakowych zasadach. W razie potrzeby możliwy jest zakup specjalnych programów komp. umożliwiających korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne. Rodzaj i ilość zajęć została zaplanowana w oparciu o diagnozy potrzeb edukacyjnych, przeprowadzone w każdym z siedmiu zespołów szkół objętych projektem. Z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli wybrane zostały bloki zajęć dla poszczególnych szkół, uwzględniające zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające.
Rekrutacja odbywać się będzie w sposób jawny metodą wewnętrzną w formie aktywnej i pasywnej. Forma aktywna - organizacja spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców (np. podczas lekcji wychowawczych i „wywiadówek”. Forma pasywna - wewnętrzna kampania informacyjna w postaci informacji na stronie www projektu i plakatów w szkole. Zgłoszenie do projektu przyjmowane będzie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych:

  • Deklaracja uczestnictwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Formularz zgłoszeniowy
  • REGULAMIN REKRUTACJI i UDZIAŁU W PROJEKCIE

- formularza zgłoszeniowego, deklaracja uczestnictwa i regulaminu. Zgłoszenia składać można będzie u nauczycieli prowadzących, w sekretariacie szkoły lub u wychowawców. Dokumenty rekrutacyjne podpisywane będą przez uczniów lub przez rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku ucz. niepełnoletnich). Rekrutacja odbywać się będzie co najmniej dwukrotnie, przed rozpoczęciem zajęć oraz po rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020, dla uczniów rozpoczynających naukę.
Kryteria rekrutacyjne:
1.formalne – złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów i oświadczeń (uwzględniających potrzeby os. niepełnosprawnych),
2.podstawowe – uczęszczanie do placówki objętej projektem,
3.pierwszeństwa:
- wyniki w nauce: osoby ze słabszymi wynikami będą miały pierwszeństwo przy naborze do zajęć wyrównawczych;
4. dodatkowe:
- kolejność zgłoszeń,
- chęć uczestnictwa w projekcie.
Za wybór uczestników projektu odpowiadać będzie komisja rekrutacyjna., działająca w każdej ze szkół, uwzględniająca kryteria. O wynikach rekrutacji uczniowie zostaną powiadomieni przez wychowawców.
Realizacja programów stypendialnych - będą wypłacane uczniom, którzy osiągnęli najwyższe średnie oceny końcowe za poprzedni rok szkolny z uwzględnieniem wyników z przedmiotów zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie w ramach budżetów każdej ze szkół. W przypadku takiej samej średniej znacząca będzie ocena z zachowania, o ostatecznym wyborze decydować będzie głosowanie Rady Pedagogicznej szkoły. Program realizowany będzie zgodnie z regulaminem pomocy stypendialnej przez 10 miesięcy.
Poszczególne zajęcia w szkołach objętych projektem, realizować będą nauczyciele przedmiotów objętych wsparciem. Działania dla nauczycieli zaplanowane w ramach doskonalenia są powiązane z tematyką realizowanych zajęć lub innych działań w projekcie. Wsparcie dla do uczniów "Mechanika" dotyczy zajęć wyrównawczych z matematyki i języka niemieckiego oraz zajęć rozwijających z geografii, fizyki i geografii regionu. Zajęcia wyrównawcze pozwolą na wsparcie uczniów i uzyskanie lepszych wyników w nauce z przedmiotów, wskazanych przez uczniów, jako sprawiające najwięcej problemów. Koła zainteresowań mają na celu rozwijanie kompetencje uzdolnionej młodzieży. W ramach zadania zaplanowano również blok zajęć związanych z prowadzeniem doradztwa zawodowego dla uczniów przez nauczyciela ZSM posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Wsparciem w ramach doradztwa objętych zostanie co najmniej 30 uczniów, w ramach zajęć indywidualnych oraz grupowych.
Realizacja zajęć rozpocznie się w listopadzie 2018 roku i zakończy w czerwcu 2020 roku.
W ramach zadania zaplanowano koszty związane z niewielką adaptacją i wyposażeniem 2 pracowni mat. oraz zakup pomocy i sprzętu TIK. Zakup zestawów multimedialnych pozwoli na realizację zajęć z wykorzystaniem multimediów.
Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie – 5.
Liczba godzin zajęć wyrównawczych – 540.
Liczba godzin zajęć rozwijających – 420.
Więcej na stronie Powiatu Bolesławieckiego: www.powiatboleslawiecki.pl

Dokumenty:
(do odczytu dokumentów niezbędna jest instalacja Adobe Reader):

 - Regulamin rekrutacji