Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Klauzula

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, którego przedstawicielem jest Dyrektor ZSM w Bolesławcu.
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danychtel. 75 612 17 34, e-mail: iod2@powiatboleslawiecki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z przepisami prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą – podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okres podany w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych ​wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, nie przysługuje Pani/Panu prawo zapomnienia, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
10) W celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu wprowadzono szczególny nadzór w postaci środków technicznych  umożliwiających rejestrację obrazu - monitoring wizyjny na podstawie art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 i 1000) w którym przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe;
11) Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie zdjęć w elektronicznych kanałach informacyjnych Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu a także na emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy szkoły.