Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Wewnątrzszkolny Konkurs Motoryzacyjny

Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu Motoryzacyjnego
w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu
 
I. Postanowienia ogólne
 
Regulamin określa : cele konkursu,warunki uczestnictwa w konkursie,zasady przebiegu konkursu,
kryteria oraz sposób oceny. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Mechanicznych.
Konkurs odbywa się pod patronatem Rady Rodziców w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu.
 
II. Cele konkursu
 
 
Aktywizacja i integracja środowiska szkolnego.
Rozwijanie wiedzy motoryzacyjnej i zastosowanie jej w praktyce.
Promowanie uczniów wyróżniających się uzdolnieniami motoryzacyjnymi.
Stworzenie uczniom możliwości i sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności
                       
III. Uczestnicy konkursu i jego przebieg.
 
 
Udział w konkursie mogą brać indywidualnie uczniowie klas II i III w zawodzie technik pojazdów samochodowych  Technikum oraz II i III klas w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych szkoły branżowej.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału u organizatorów konkursu do dnia
10.03.2020r.
W kwestiach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
 
 
IV. Organizacja konkursu
 
 
1. Konkurs składa się z dwóch etapów : eliminacji i finału.
2. Eliminacje polegają na samodzielnym rozwiązaniu przez uczestników zadań konkursowych
3. W etapie eliminacji uczestnicy rozwiązują zadania testowe jednokrotnego wyboru.
4. Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostanie 8 uczniów z najwyższą liczba uzyskanych punktów na etapie eliminacji,( jeżeli do konkursu zgłosi się mniej niż 8 uczestników, wyniki tego etapu uznaje się za ostateczne).
5. W etapie finałowym uczestnicy będą wykonywać zadania praktyczne.
6. W etapie finałowym uczestnicy wykonują zadanie praktyczne pod nadzorem komisji konkursowej w skład ,której wchodzi Przewodniczący oraz członkowie powołani przez Dyrektora Szkoły.
* eliminacje :10.03.2020r.
* finał          : 16.04.2020r.
 
V. Zasady konkursowe  i zasady oceny
 
 
1. Konkurs obejmuje następujące zagadnienia:
            * budowę i naprawę pojazdów samochodowych
            * diagnostykę pojazdów samochodowych
            * obsługę pojazdów samochodowych
2. Za ocenę rozwiązań odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa.
3. Zadania konkursowe mają charakter testów.
4. Rozwiązania zadań udziela się w formie pisemnej.
5. Czas na rozwiązanie zadań wynosi 30 minut.
6. Przy rozwiązaniu zadań nie można korzystać z żadnej pomocy.
7. Rozwiązania oceniane są przez Komisję Konkursową.
8. Podstawą oceny jest zgodność udzielonej odpowiedzi z ustalonym kluczem odpowiedzi.
9. Przy wykonywaniu zadania praktycznego ocenie będą podlegały efekty pośrednie i końcowe oraz  przestrzeganie zasad bhp.
10. Czas na wykonanie zadania praktycznego będzie wynosił 60 minut.
11. W przypadku naruszenia zasad bhp uczestnicy konkursu zostają zdyskwalifikowani.
 
 
VI. Organizator
Organizator:
 
Zespół Szkół Mechanicznych
Do zadań organizatorów należy:
* opracowanie zadań konkursowych (teoretycznych i praktycznych)
* przygotowanie zawodów od strony organizacyjnej i technicznej,
* ocena prac konkursowych eliminacji i wyłonienie finalistów,
* przygotowanie stanowisk do etapu praktycznego i przeprowadzenie finału,
* ocena prac finałowych i wyłonienie zwycięzców,
* powiadomienie uczestników o wynikach poszczególnych etapów.
 
VII. Nagrody
 
 
Na podstawie wyników etapu finałowego organizatorzy wyłonią trzech uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.