Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/ 2021 - informacja dla uczniów i rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW !

Rok Szkolny 2020/2021
 
I. Wyprawka szkolna 2020-2022
W dniu 26 czerwca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
Zgodnie z ww. programem, uczniowie z niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych będą mogli skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych.
Podstawa prawna
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.
W latach szkolnych 2020/2021-2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8,
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
Wysokość dofinansowania
Wartość pomocy, o której mowa w § 4-6 Rozporządzenia, nie może przekroczyć kwoty:
1) 225 zł - dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 8 i 9 Rozporządzenia, uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023;
2) 390 zł - dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1-7 Rozporządzenia, uczęszczającego:

 1. a) w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 2. b) w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia,
 3. c) w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

3) 445 zł - dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1-7 Rozporządzenia, uczęszczającego:

 1. a) w roku szkolnym 2020/2021 do: klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas II-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
 2. b) w roku szkolnym 2021/2022 do: klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I-III pięcioletniego technikum, klas III
  i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas Ι-III liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych,
 3. c) w roku szkolnym 2022/2023 do: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I-IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej
  w liceum sztuk plastycznych.

 Zasady udzielania pomocy

 1. pomoc jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia,
  albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023.
 3. Wniosek o przyznanie ww. pomocy, uczniowi szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną składa się w terminie do 9 września 2020 r. (w przypadku roku szkolnego 2020/2021).
 4. Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje Prezydentowi Miasta Bolesławiec za pośrednictwem Wydziału Społecznego Urzędu Miasta Bolesławiec w terminie do 11 września 2020 r.(w przypadku roku szkolnego 2020/2021).

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek (wniosek dostępny poniżej).
 2. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, (oryginał orzeczenia
  do wglądu).
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) (dostępna poniżej),
 4. Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków dotyczące zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Informacje dodatkowe

 1. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 
 1. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 Rozporządzenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 
 1. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 7 Rozporządzenia, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

 Załączniki:

 1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

 

 1. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych

 II. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.
 
Wnioski o stypendia szkolne należy składać w Urzędzie Miasta Bolesławiec w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, parter w terminie 
do 15 września 2020 r.

 Pomoc materialna przysługuje:
Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Charakter pomocy materialnej:
socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 528 zł/os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. dn. Dz. U. z 2019 r. poz1507 z późn. zm.).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Ponadto jednym z warunków przyznania stypendium jest  zamieszkiwanie na terenie miasta Bolesławiec.
Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:
1. rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletni uczeń,
3. dyrektor szkoły.
Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
Stypendium nie przysługuje:
1. uczniom klas zerowych,
2.  uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Bolesławiec,
3. którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2.480 zł (rocznie),
4. którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).
Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:
a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazd do „zielonej szkoły”, wyjściach  (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
e) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych.
2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz
słuchaczom, o których mowa w § 3 ust. 3 regulaminu, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat, bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem,
3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, 
na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.
 
 Za nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na:
1. okulary korekcyjne i inny sprzęt rehabilitacyjny,
2. odzież i obuwie służące do codziennego noszenia,
3. podręczniki i lektury do klasy , do której nie uczęszcza stypendysta,
4. opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochrona w szkole, ubezpieczenie ucznia,
 wyżywienie w szkole.
 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego:
 1. Wniosek o stypendium szkolne należy składać do Wydziału Społecznego przy
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, piętro III, pokój nr 309 lub w sekretariacie Urzędu Miasta Bolesławiec bądź w Biurze Obsługi Interesanta. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w Załącznik nr 1 lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa w art. 90 n ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
2. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie
z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty
dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:
a) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
b) zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
c)  zaświadczenia o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów,
d) zaświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
e) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
f) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
g)  zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
h) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku
dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.
3.Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.
 
 
  Pouczenie:
1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty
z dn. 07.09.1991 r.)
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy
o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć
za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 Zasiłek Szkolny  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż
2 miesiące
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach
Narodowego Programu Stypendialnego można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec
w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, piętro -III, pok.
nr 309,  w godz.: od 8,00 – 14,00 (wtorek, środa, czwartek), tel. nr +48 75 645 65 68