Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH w Bolesławcu

Zgodnie z Uchwałą Nr 120/2019 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 3 października  2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia ruchomego  Dyrektor Szkoły ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż mienia ruchomego stanowiącego własność Powiatu Bolesławieckiego, znajdujących się w ewidencji Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu zgodnie z poniższym wykazem.
 Zasady i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.zsmbc.eu.org oraz w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, ul. Górne Młyny 1, sekretariat i księgowość na I piętrze budynku głównego.
2. Oferty należy składać osobiście do sekretariatu szkoły lub za pośrednictwem poczty (decyduje data i godzina wpływu), do dnia 28.02.2020 r. złożone w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie zawierającej dokładne dane identyfikujące oferenta oraz opisanej w następujący sposób „Oferta na sprzedaż mienia Zespołu Szkół Mechanicznych. Nie otwierać przed 28.02.2020 r. godz. 12:00” na poniżej podany adres korespondencji: Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec.
3. Oferta umieszczona wewnątrz koperty winna być sporządzona na Formularzu ofertowym i powinna zawierać bezwzględnie:
- nazwę (imię i nazwisko lub firmę), adres oferenta oraz telefon kontaktowy,
- dla firmy – nr NIP lub dla osoby fizycznej – nr PESEL,
- nazwę i opis umożliwiający identyfikację środka (–ów) trwałego (-ych), na zakup którego (-ych) została złożona oferta,
-  cenę (y) oferty brutto.
4. Oferent może zaoferować tylko jedną cenę za każdy środek trwały wystawiony do sprzedaży. 
5. Oferent zainteresowany zakupem wszystkich pozycji musi wpisać oddzielne ceny do każdej pozycji. Niedopuszczalne jest wpisanie jednej kwoty za całość.
6. Oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu na składanie ofert zostają zwrócone bez otwierania.
7. Składniki mienia można oglądać w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 12:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
8. Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawach zapoznania się ze stanem mienia w godzinach od 9 do 14, jest: Piotr Rewiński tel. 694-643-350 (od 24 do 28.02.2020) oraz Piotr Szwed tel. 501-611-017 (od 17 do 28.02.2020). 
9. W przypadku gdy przynajmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za ten sam składnik mienia, Oferenci zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych tylko na ten składnik mienia.
10. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 02.03.2020 r. o godzinie 10:30.
11. Ogłoszenie wyników postępowania odbędzie się na tablicach ogłoszeń oraz na stronie www.zsmbc.eu.org.
12. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 
Załączniki:

  • Lista sprzętu przeznaczonego do sprzedaży.
  • Formularz oferty.
  • Regulamin sprzedaży mienia.